De Finne

Net stinne mar der hinne…. Nei de Finne

Iepening fasilitaire romte “Moetingssintrum” Dearsum 2 maart 2018.

Sneon 2 maart sil by it “moetingssintrum de Finne” de nije fasilitairte romte iepene wurde. Dit sil barre mei in miel dat makke is yn dizze nije romte en troch de Dearsummers en stipers ”yniten”wurd. De bougroep oerlanget dan “offisjeel” de kaai wer oan de aktiviteitengroep..

Dynamyk

Yn 2015 ha de Dearsummers it moetingssintrum ”de finne” oan de râne fan it doarp delsetten wêr fan dy tiid ôf wer aktiviteiten organiseare wurde. Dit wurd dien troch de aktiviteiten kommisje. Der die bliken dat meielkoar ite in aktiviteit wie wat de ynwenners wol wardearje mar wêr eins gjin romte foar wie.

It gebou efter de Finne dat brûkt wurdt as opslach waard inkeld wat frituur bakken, Dizzr romte wie al 30 jier âld en gie hurd efterút en foldocht net mear oan de hjoeddeiske easken en moast eins ferfangen wurden. It bestjoer joech oan dat der dochs ferlet wie fan in nije romte. Troch in wurkgroep is der sjoen nei in goeie ferfangende unit en hat de finânsjes hjir by socht. It trajekt hat meielkoar in jier duorre is de priis binnen de begrutting bliuwn.

Wurkgroep Moetingssintrum

In wurkgroep fan Doarpsbelang hat de tariedings dien lyk as, it type gebou , ynrjochting ,subsudzjes en sloop en bou koördinearre. Wurkgroep meiwurker Cor Jonkman seit ” De wurkgroep hie genôch frywilligers dy’t harren oanmeld hienen út it doarp en dizze binne yndield foar de wurksaamheden en de ynfolling fan de romte”. .

Finansiering

De gehiele ferbouwing hat in lytse 15.000 euro koste. “ Neist eigen jild is der foar in grut part betelle troch it mienskipsfûns (de gemeente Súdwest Fryslân en de Provinsje Fryslân/streekfûns) mooglik makke waard, mar ek it Oranjefûns, it VSB fûns, It koöperaasjefûns fan de Rabobank ha in grut part betelle.

De wurkgroep wol eltsenien tank sizze foar de help en it it oan ús allegear om fan dit gebou in moetingsplak te meitsjen.

Update: Bouw duurzaam “Moetingssintrum” Dearsum begûn

Yn de leste ledengearkomste fan doarpsbelang 3 juny l.l. is it plan foar in moetingssintrum taljochte. We geane foar in unit mei metalen wand en in betonnen flier en dy’t lyke grut is as de keet dy’t we hienen op it boartersfjild.

Foar de opbou fan de unit (sjoch efterkant) hoege we net in soad wurk útein te setten. De wurkgroep hat de tariedings safier klear en de fergunning is ferliend om te bouwen. De sloop wie op 5 septimber en yn de eerste wike fan oktober binne de units pleatst Frywillegers út it doarp binne no yn groepkes mei de fierdere ynfolling fan de romte oan de gong.

Yn goeie 50.000 euro sil de ferbouwing meielkoar kostje. Dit wurdt mei mooglik makke troch de gemeente Súdwest Fryslân, de Provinsje Fryslân, mar ek it Oranjefûns, it VSB fûns, It kooperaasjefûns fan de Rabobank. In diel sil ek yn de foarm fan oandielen by de ynwenners fan Dearsum dellein wurde sadat eltsenien it ek “syn” moetingssintrum fine sil.

Plan: 6 x 15 meter, betonflier en stalen bûten wanden, de kleur fan de wanden wurdt (ljocht)griis en bope en ûnderbalke (donker) griis entree en 2 wc’s en keukenblok mei opslach.Kunststof ramen/kozijnen, isoleert, standaard 2 luchtwarmteunits en sinnepanielen om it gebou energie neutraal te krijen. Dit sit troch de stichting "energievoorziening Dearsum" fasilitearre wurde.

Bouw energieneutraal “Moetingssintrum” Dearsum van start - Oktober 2015

In Dearsum is de bouw voor een nieuw “moetingssintrum” van start gegaan. De huidige voorziening voldeed niet meer aan de eisen en diende te worden verwijderd. De vraag die aan het dorp werd voorgelegd of er vervanging diende plaats te vinden of gewoon sloop. In het dorp werd namelijk het aantal activiteiten dat in de huidige keet plaatsvond steeds minder.

Dynamiek

Dit gaf toch weer een behoorlijke dynamiek in het dorp en werd in de dorpsbelang vergadering aangegeven dat er veel mensen wilden meewerken om voor nieuwbouw te gaan en wat belangrijker was dat er weer een “activiteitengroep” is die weer geregeld activiteiten gaat organiseren. De dorpsbelangvoorzitter Teake Nugter melde ” Dit wie de ynstek foar it gebou ek , want der is fierder yn it doarp net in moetingsplak wêr we as Dearsummers byelkoar komme kinne, dit wie foar de leafberens fan it doarp net goed. No is der in nije groep opstien dy’t ferskate saken organisearje wol fan soasjûnen, toniel, temajûnen, ensfh.”

Wurkgroep Moetingssintrum

Dorpsbelang heeft een werkgroep in het leven geroepen om de wens van de inwoners uit te voeren. Deze werkgroep hebben alle voorbereidingen op het gebied van vergunningaanvraag, ontwerp, riolering, subsidies en sloop oude van de oude ruimte geregeld. Werkgroep medewerker Cor Jonkman meld ” De wurkgroep hat de tariedings safier klear. De fergunning is ferliend om te bouwen. De sloop fan de keet hat op 5 septimber west en no binne begjin oktober de units pleats. Der binne genôch frywillegers dy’t harren oanmeld ha út it doarp en dizze wurde yndield foar de fierdere wurksaamheden en de ynfolling fan de romte”.

Finansiering

De gehele verbouwing zal een 60.000 euro met elkaar gaan kosten. Cor Jonkman verteld: “ Dit is foar in grut part betelle troch de gemeente Súdwest Fryslân, de Provinsje Fryslân dat elk 15000 euro jaan, mar ek it Oranjefûns dat in 7500 eurobetelle hat ,ek it VSB fûns, It koöperaasjefûns fan de Rabobank. Derneist sil der in diel fan de finansiering yn de foarm fan oandielen by de ynwenners fan Dearsum frege wurde sadat eltsenien it ek “syn” moetingssintrum fine sil”.

Dearsum heeft natuurlijk een naam hoog te houden op het gebied van duurzame energie. Het gebouw dat nu is geplaatst is geisoleerd en wordt verwarmd door 2 luchtwarmteunits . Deze energie wordt door zonnepanelen teruggeleverd en zorgen er voor dat het gebouw energie neutraal wordt. Dit gedeelte wordt door de Stichting “Energievoorziening Dearsum” gesponserd. Hierdoor is de expolitatie voor de aktiviteitencommisie van het dorp ook beter te dekken.